Секција УНЕСКО клуб

ОБЛАСТ РАЗВОЈА: Подршка ученицима
Избор наставних садржаја заснован је на функионалним дидактичким принципима који омогућавају стицање знања, умења и вештина различитих области ради задовољења пројектног истраживачког рада и равијања свести о неговању сопственог националног, европског и светског идентитета.
ЗАДАТАК: Унапређивање вештина ученика за управљање каријером
Циљ програма је да пружи ученицима могућност да стекну неопходна знања, умења и вештине из домена науке, образовања, културе, трајног развоја заштите животне средине и очувања културног налеђа и природних вредности.

АКТИВНОСТИ

Креирање програма ваннаставих активности и подршка ученицима за учествовање у међународним и институционалним пројектима и струковним удружењима

План у основи прати рад Националне комисије за УНЕСКО, УНЕСКО клуба Београд, Клуба за УН Србије, Српског географског друштва, Развојног центра Руског географског друштва у Србији, Европског покрета у Србији, организације „Едукација и истраживање“, регистрованих планинарских клубова, ТО Србије, ТО Београда, секција и клубова школа сарадника и других релевантних институција и струковних удружења. Опште одредбе, циљ и задатак секције детаљније су разрађени и налазе се у архиви планова координатора.
Носиоци активности су сви заинтересовани ученици школе.

Руководилац секције: Јесна Перић