Секција чаробна хемија

Секција подстиче ученике на укључивање у процес развијања знања, вештина, ставова и вредности које их оспособљавају да успешно задовољавају сопствене потребе и интересе, развијају своју личност и потенцијале, поштују друге особе и њихов идентитет, као и да развијају свест о толеранцији и прихватању различитости.

Кроз секцију се развијају интелектуални потенцијали деце и ученика који су неопходни за разумевање природе, друштва и света у коме живе. Програм је направљен тако да води рачна о развојним потребама, могућностима и интересовањима деце. Ученици се оспособљавају за рад, самостално истраживање и уче. Одговорно доносе одлуке важне како за њих, тако и за заједницу чији су чланови, а са циљем сталног напретка кроз учење и сазревање. 

Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; развија услове рада који ће бити инспиративни за унапређивање наставе и увођење иновација ангажовањем свих актера у наставном процесу.

Развијање свести везане за очување животне средине, очување биљног и животињског света, и друштвене средине

Обилазак индустрије, животне средине, факултета, градских манифестација, музеја, и осталих потребних институција за боље напредовање и усавршавање рада секције.


Активности секције можете пратити на линку