Психолошка секција Синапса

1. ОБЛАСТ РАЗВОЈА: Подршка ученицима
1.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Пружање континуиране подршке ученицима
1.2. РА3ВОJНИ ЦИЉ : Креирање и развиjање програма коjи подстичу лични психолошки, социjални и професионални развоj ученика.
Циљеви : проширивање знања из примењене психологиjе; упознавање са садржаjем посла психолога; упознавање са корелациjама психологиjе и других наука; развоj и подстицање социjалних вештина; подстицање хуманих вредности; подстицање здравих стилова живота; jачање самоувида; развоj вештина самосталног истраживања и решавања проблема; оспособљавање за тимски рад и оснаживање сарадње, овладавање ефикасним методама и техникама учења.
2. ОБЛАСТ РАЗВОЈА : Е т о с
2.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ : Развијање квалитета комуникације и међусобног уважавања у школи на релацији наставник – ученик, ученик – ученик и други запослени у међусобној коректној сарадњи и интеракцији са локалном заједницом
Циљна група: ученици другог разреда
Динамика нашег paда: састанци jедном у две недеље у периоду од октобра 2023. до половине јуна 2024. године
Методе рада: различити облици кооперативног учења (рад у групама, паровима, радионичарски рад, дебатовање), посете институциjама науке, културе и уметности, гостовања експерата, учешће у активностима и проjектима школе коjи се баве релевантним темама.
Методе евалуациjе: оцена квалитета радова ученика; процена знања ученика; процена задовољства ученика радом секциjе.

Руководилац секције: Дубравка Носовић