Унеско клуб

Програм активности УНЕСКО клуба има циљ да пружи ученицима могућност стицања неопходних знања, умења и вештине из домена науке, образовања, културе, трајног развоја, заштите животне средине и очувања културних вредности и природног добра. Избор наставних садржаја заснован је на функионалним дидактичким принципима који омогућавају стицање знања, умења и вештина, јачање интересовање ученика за истраживачким радом као и развијање сопственог националног, европског и светског идентитета. Флексибилност у обради тема oмогућава да се методички и садржајно уравнотежено излази у сусрет образовним и сазнајним потребама ученика развијањем спремности за функционално коришћење стеченог знања. Заједничка одговорност за квалитет стечених вештина огледа се у креирању тема, метода и техника у складу с развојним способностима и ученичким интересовањима. План у основи прати рад Националне комисије за УНЕСКО, УНЕСКО клуба Београд, Клуба за УН Србије, Српског географског друштва, Развојног центра Руског географског друштва у Србији, Европског покрета у Србији, организације „Едукација и истраживање”, регистрованих планинарских друштава („Балкан”, „Победа”, „Копаоник”, „Железничар” и др.), ТО Србије, ТО Београда, клубова и секција школа сарадника и других релевантних институција и струковних удружења. Имајући у виду вишегодишње искуство, у овако конципираном раду, мишљења сам да стечена знања и вештине омогућавају свестран развој ученичке личности и доприносе развоју друштвеног и културног окружења. Опште одредбе, циљ и задатак клуба детаљније су разрађени и налазе се у архиви планова координатора.


Активности везане за пројекат УНЕСКО клуб можете пратити на овом линку