Кабинети

Распоред кабинета

Предмети Бројеви кабинета
Српски језик и књижевност 112, 114, 116 (матични), СУТ (помоћни)
Страни језици Енглески 16, 18, СУТ
Немачки 101 (матични), 13 (помоћни)
Француски 201 (матични), 116 (помоћни)
Руски 22 (матични), 13, 101 (помоћни)
Латински језик 22
Филозофија 000
Социологија 20
Психологија 24
Грађанско васпитање 20 (матични), 23 (помоћни)
Верска настава 13
Историја 25 (матични), 24 (помоћни)
Географија 26 (матични), 23 (помоћни)
Биологија 1, 2
Физика 103, 110
Хемија 206, 210
Математика 212, 214, 216
Рачунарство и информатика 218, 219, 220, 221, 229
Ликовна култура 6
Музичка култура 12
Физичко и здравствено васпитање Мала и велика сала

 

Сутерен– СУТ, 000, сале за физичко, конференцијска сала

Приземље  – 1, 2, 6, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, библиотека

Први спрат – 101, 103, 110, 112, 114, 116, свечана сала

Други спрат– 201, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 229