Секције

Литерарна секција

Лингвистичкa секција

Рецитаторска секција

Драмска секција

„English Corner“

Клуб Г6

Филозофска секција

Дебатни клуб

Психолошка секција

„Активни грађанин“

„ЈА (Junior Achievement)“

„Наша збирка“

Ликовна секција

Хорска секција

Спортске секције

Чаробна хемија секција