Секције

Литерарна секција

Лингвистичкa секција

Рецитаторска секција

Драмска секција

„English Corner“

Клуб Г6

Филозофска секција

Дебатни клуб

Психолошка секција

„Активни грађанин“

„Добробит животиња и ми“

„Наша збирка“

Ликовна секција

Хорска секција

Спортске секције

Чаробна хемија секција