Nastava na daljinu od 8. marta 2021.

Obaveštenje

o ostvarivanju nastave na daljinu od 8. marta 2021.

Poštovani učenici, roditelji i kolege,

U skladu sa preporukama Kriznog štaba sa sednice održane 5. marta 2021.g. obaveštavam Vas da je doneta odluka da sve srednje škole u Republici Srbiji, u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine, ostvaruju nastavu „na daljinu“.

Na sednici Kriznog štaba doneta je odluka da se kontinuirano prati epidemiološka situacija, na osnovu čega će biti doneta i odluka o organizaciji rada škola u narednom periodu. Škole su, s tim u vezi, u obavezi da dosledno primenjuju model organizacije nastave „na daljinu“, kojim se omogućava učenje i kontinuirano praćenje napredovanja učenika.

Šesta beogradska gimnazija nastaviće da radi po modelu koji je već primenjivala tokom proteklog perioda održavanja nastave na ovaj način, uz dogradnju iskustvima koja su stečena i tokom kombinovanog modela nastave.

Škola će ovim modelom obezbediti ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća, uz korišćenje savremene informacione-komunikacione tehnologije. Podsećam Vas da Šesta beogradska gimnazija radi na prvom preporučenom nivou, koji podrazumeva upotrebu izabranih sistema za upravljanje učenjem zajedno sa video-konferencijskim alatima alatima koji obezbeđuju komunikaciju, prvenstveno preko onlajn sastanaka  (Google Meet, Microsoft Teams, ali i putem platformi Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, kao i drugih alata sa sličnim funkcionalnostima.

Časovi će trajati 45 minuta.

U proteklom periodu realizacije nastave na ovaj način bilo je određenih problema na koje smo ukazivali, a bilo je problema u onlajn komunikaciji sa učenicima i kod kombinovanog modela. Sporovedene ankete i istraživanja kojima su obuhvaćeni učenici, roditelji i nastavnici, kao i dobijeni rezultati, ukazuju da je potrebno u potpunosti podići nivo rada, pre svega u pravcu direktne  i neposredne komunikacije sa učenicima, ali i u odgovornijem pristupu nastavi od strane učenika. Najveći broj časova bi trebalo održati u neposrednoj komunikaciji. Naravno, roditelji i učenici moraju znati da i korišćenje materijala, testovova i zadataka, takođe ima veliko opravdanje i određenu svrhu u nekim situacijama. Onlan nastava je čitava lepeza različitog delovanja, rada i aktivnosti.

Prilikom direktnih onlajn časova insistiraće se da učenici budu prisutni i aktivni. Neopravdano odsutni učenici biće u elektronskom dnevniku upisivani kao odsutni sa nastave. Nastavnici su dobili jasna uputstva da časove zakazuju blagovremeno, a uputstva o organizaciji daju jasno i precizno. Trudićemo se da se časovi drže u realnom vremenu, ukoliko je moguće, ali će biti i delimičnih odstupanja iz opravdanih razloga. Svakako časovi moraju biti držani onog dana i u onoj smeni kada je za to predviđeno, pa učenici imaju obavezu kontinuiranog praćenja nastavnog procesa.

Kod metodologije ocenjivanja insistiraće se na bitnim sadržajima i aktivnostima tj. onima koji su ključni za ostvarivanje ishoda nastavnog predmeta. Nastavnici će odlučiti o tome da li pismeni koji su planirani u narednom periodu mogu u roku biti održani. O eventualnim pomeranjima obavestitiće direktora ili pomoćnika, a nastavnik je dužan da o tome obavesti i učenike.

Posebno će biti pažnja biti usmerena na učenike koji imaju malo ocena i u prvom polugodištu, kao i na one koji pokazuju nedvosmislenu praksu i nameru da izbegavaju onlajn obaveze.

Direktor, pomoćnik i stručni saradnici pratiće realizaciju ovog oblika nastave, a razredne starešine moraju blagovremeno obaveštavati učenike i roditelje o organizaciji nastave, problemima koji budu nastupili u radu i aktivnostima učenika. U slučaju da učenik ne pohađa redovno nastavu reagovaće se kontaktom sa roditeljem, a ukoliko to ne pomogne uključiće se stručni saradnici i direktor.

Evidencija obrazovno-vaspitnog rada ostvarivaće se kao i do sada u elektronskom dnevniku, prema utvrđenom rasporedu časova.

Ovo nije naš izbor već nametnuta mogućnost i moramo je iskoristiti u potpunosti, pre svega zbog naših učenika i njihove budućnosti.

 S toga upućujem molbu svim činiocima nastavnog procesa da odgovorno i veoma savesno pristupimo organizaciji onlajn nastavnog procesa, koji je od zajedničkog interesa sa sve učesnike u njemu.

VD direktora

Radisav Milić

Sonjini dani

Sonjini dani

Još jedan novembar… i još jedni „Sonjini dani”.
Ovoga puta drugačiji, u skladu sa okolnostima.
Sve ono što smo radili prethodnih četrnaest godina sada je pred vama. Sve naše akcije u kojima smo bili inovativni, ekskluzivni, darežljivi, pametni, veseli, originalni, preduzimljivi…
Sa energijom koja iz ovih slika i snimaka bije, „idemo dalje”, kako bi naša Sonja rekla. Do sledeće godine u kojoj ćemo se opet družiti i praviti uspomene za vremena koja su pred nama. Jer, „Sonjini novembarski dani” bili su i uvek će biti-iskorak.

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE

PISANE INSTRUKCIJE I UPUTSTVA O MERAMA I POSTUPCIMA ZA SPREČAVANJE POJAVE EPIDEMIJE I SIMPTOMIMA ZARAZNE BOLESTI

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE ZA CORONA VIRUS – COVID-19

PREPORUKA ZA BORAVAK U ZATVORENIM PROSTORIJAMA

POSTUPAK PRANJA RUKU KOD RESPIRATORNIH INFEKCIJA